Til forsiden      Facebook PFA kunder og Twitter #PFAkunder Tweet

PFA fra socialt ansvarlig til pengemaskine

PFA Pension A/S er nu et totalt kommercielt foretagende, der i givet fald kan sælges til højestbydende,
som derefter kan maksimere fortjenesten på driften uden hensyntagen til pensionkunderne.

Det sociale element og hensynet til pensionskunderne siden starten i 1917 er helt ude af billedet.
Det demokratiske element er fjernet (repræsentantskabet er afskaffet)
Overskuddet tilfalder ikke pensionskunderne (2013: 550 mio. kr trukket ud af selskabet).
Der er ingen begrænsning af udbyttet.
Bestyrelsen er nu lønnet med 4,7 mio kr (2013)
PFA Pension A/S styres af en egenmægtig bestyrelse, der selv bestemmer størrelsen af udbyttet og kan udbetale udbytte efter eget ønske

Nedenstående citater fra PFAs egne publikationer og vedtægter siger mere end mange ord om udviklingen fra en ansvarlig kundeorganisation til en kommerciel pengemaskine

1917

Arbejdsgivere og funktionærer går sammen om at sikre pensioner uden fortjeneste for nogen
1917
PENSIONSFORSIKRINGSANSTALTEN er stiftet i
Sommeren 1917 af Delegerede fra Dansk Arbejdsgiver-
og Mesterforening, Grosserer-Societetets Komité, Industriraadet
og Foreningen Engageringskontoret for Handel
og Industri med det Formaal paa de billigst og bedst
mulige Vilkaar at tegne Pensionsforsikringer (herunder saavel
Alders- og Invalidepensioner som Enke- og Børneforsørgelse)
for Privatfunktionærer og dermed økonomisk ligestillede.

Pensionsforsikringsanstalten er af praktiske Grunde stiftet
som et Aktieselskab, men derved

at alle betydende danske Erhvervsorganisationer - saavel
Arbejdsgiver- som Funktionærorganisationer - er repræsenteret i
Anstaltens Ledelse og har en overvejende Indflydelse paa denne, og
at der i Anstaltens Vedtægter er indført en Bestemmelse
om at Aktionærernes Udbytte begrænses til en beskeden
Rente, højst 5 % p.a.,

har man fuldt ud sikret sig, at Anstalten ikke vil blive drevet
som Forretning, men alene med det ovenfor nævnte
Formaal for Øje.

1960

PFA er et non-profit socialt foretagende. Bestyrelsen er ulønnet. Alt overskud tilfalder forsikringskunderne
1960
Det er ikke med forretningsmæssig gevinst for øje
men for løsningen af en social opgave, at Pensionsforsikringsanstalten driver
sin virksomhed. For at præcisere dette er det i anstaltens vedtægter fastslået,
at aktiekapitalen aldrig kan forrentes med mere end 5 pct. p.a. (denne bestem-
 melse kan ikke ændres af nogen generalforsamling).
at bestyrelse og repræsentantskab er ulønnet,
at hele anstaltens overskud - efter at de lovbefalede henlæggelser har fundet sted
 og kun med fradrag af ovennævnte aktionærrente, en rente som aktie-
 kapitalen i sig selv afkaster, - tilfalder de forsikrede i form af bonus, som
 anvendes til forhøjelse af pensionerne.
 

1987

Stærk repræsentation af både arbejdsgivere og funktionærer. Alt overskud tilfalder forsikringskunderne
1960
1960
Vedtægter 1987
§11 Repræsentantskab
Repræsentantskabet består af 72 medlemmer, af hvilke
 a) 1/3 vælges af aktionærerne,
 b) 1/3 vælges af arbejdsgiverne,
 c) 1/3 vælges af funktionærerne.

(§19 Årsregnskabet)
 Af hvert års overskud udbetales - efter at de lovmæssige henlæg-
gelser har fundet sted - til aktionærerne indtil 5 procent i udbytte
af deres aktiers pålydende værdi (altså maksimalt 50.000,00 kroner,
se § 10, stk 5).
 Restoverskuddet henlægges og fordeles efter bestyrelsens skøn til
de i § 17 c, d og e anførte fonde
 (Bonusudligningsfonden, Kursreguleringsfonden, Dispositionsfonden)

2012

PFA kommercialiseres totalt til ugunst for pensionskunderne.
2012_101
2012_107
2012_142
2012_163
Vedtægter 2012
10 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet
10 7 Bestyrelsen er bemyndiget til inden for lovgivningens rammer at træffe beslutning om uddeling af
   ekstraordinært udbytte
14 2 Selskabet kan foretage henlæggelser til en sikkerhedsfond
16 3 Udbytte udbetales til de i ejerbogen noterede aktionærer efter generalforsamlingens bestemmelse
   Generalforsamlingen kan ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af be-
   styrelsen

2013

Udover de 550 mio. kr i ekstraordinært udbytte i PFA Pension A/S trækkes værdier og løbende indtægter
fra disse i form af datterselskaber ud af selskabet og flyttes over i PFA Holding A/S,
hvor 49% ejes af PFA Fonden, der begunstiger PFAs ansatte og 51% ejes af arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.

PFA Pension A/S administrerer nu ikke længere via sit eget datterselskab værdipapirerne i depoterne.
Det er overladt til PFA Holding A/S, som naturligvis selv kan sætte prisen for denne administration i PFA ASSET MANAGEMENT A/S
og dermed føre midler ud af PFA Pension A/S.