Bonusregulativ 1984 og 2005

I alle policer oprettet før 01.12.2005 indgår bonusregulativ 1984 som en del af aftalen.

I 2005 indførte PFA selv uden at forhandle med hver enkelt kunde et nyt bonusregulativ med forringelser for kunden i form af kontostyrkelse m.m.
Problemet er bare, at der i bonusregulativ 1984 ikke står, at det kan ændres.

I finanstilsynets rapport om bonus fra 2004, som er grundlaget for meget af finanstilsynets arbejde står der:

5.1 Aftalerne og aftaleretten
Nye forsikringsvilkår gælder ikke for eksisterende forsikringer, og livsforsikringsvirksomhederne er bundet af indholdet af de tilsagn, der er givet til forsikringstagerne, medmindre der er taget forbehold for senere ændringer.

Dette stemmer også overens med aftaleloven

§ 38 b. Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har det pågældende aftalevilkår ikke været genstand for individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at et aftalevilkår har været genstand for individuel forhandling.

I sag 68.451 ved forsikringsankenævnet side 37 står der

Nævnet udtaler:
Forsikringsaftalerne fra 1989 indeholder ikke forbehold, der giver selskabet hjemmel til
at ændre i bonusregulativet. Bonusregulativets § 1 nævner endvidere kun, at regulativet
kan ændres i overensstemmelse med ændret lovgivning, hvilket ikke er tilfældet. Selskabet
kan endvidere efter nævnets flertals opfattelse ikke som gjort skaffe sig en sådan
hjemmel ved at anmelde et bonusregulativ pr. 1/12 2005 og i dette anføre, at selskabet
har en sådan adgang for policer, der er udstedt før 1/12 2005.

Afgørelsen i den nævnte sag har PFA nægtet at efterfølge.

På nuværende tidspunkt udestår der en nøjere sammenligning af de to bonusregulativer, så forringelserne præcist kan konkretiseres, men udgangspunktet må være, at policer med oprindeligt bonusregulativ 1984 ikke er underlagt bonusregulativ 2005.